طریقه اطلاع یافتن ازرده بندی پیانوهادردنیا

کیفیت وصدای پیانوی پرزیناموردتاییدبسیاری ازکارشناسان معتبربین المللی ازجمله مشهورترین موسسه تحقیقات وکارشناسی"Larry Fine Association"و نشریه معتبر "The Piano Book"قرار گرفته است.

شمامیتوانید با ورود به سایتPiano Buyer و مراجعه به قسمت READ FANCY EDITION ازرده بندی کیفیت پیانوها در دنیا اطلاع پیداکنید.

در حال حاضر مقایسه کیفیت پیانو ها در صفحه 40 و 41 موجود می باشد.

 

 

 

Undefined