پیانو دیجیتال یاماها YAMAHA مدل CVP-609

بدون شک پیانوی دیجیتال CVP-609 یکی از بهترین پیانوهای کلاوینوایی است که یاماها تا کنون ساخته.

Persian

Detail