پیانو آکوستیک گرند(رویال) پرزینا

با شنیدن صدای این پیانو غافلگیر خواهسد شد. این پیلنوی کوچک رویال صدای بمی واضح و  قوی را به شما ارائه خواهد داد.

GBT152BB

با شنیدن صدای این پیانو غافلگیر خواهسد شد. این پیلنوی کوچک رویال صدای بمی واضح و  قوی را به شما ارائه خواهد داد.

با شنیدن صدای این پیانو غافلگیر خواهسد شد. این پیلنوی کوچک رویال صدای بمی واضح و  قوی را به شما ارائه خواهد داد.

Length: 177 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 187 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

پیانو پرزینا سری GBT187CMW-1

Length: 187 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

پیانو پرزینا سری GBT187CMW-2

Length: 187 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

پیانو پرزینا سری GBT187BP

Length: 187 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 164 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 161 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel  - Germany

Length: 161 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 161 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 177 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 177 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany

Length: 161 cm

Strings: Röslau (Blue) - Germany

Hammer type: Perzina / Abel - Germany