قيمت پيانوهای مختلف در سال ۲۰۱۵

قيمت تك فروشی پيشنهادی توليد كنندگان ( MSRP ) براي مدلهای مختلف پيانو در سال ۲۰۱۵ را می توانيد در اين مطلب جستجو كنيد.

دقت داشته باشید كه این قیمتها میانگین قیمتهای تك فروشی در امریكا بوده و از منابع مختلفی نظیر "The Ancott Music Product Directory‏" ، "The Piano Book Supplement Series" ، "The Bluebook of Pianos" و "The Piano Times Newspaper" گردآوری شده ‌است. بنابراین با توجه به موقعیت مكانی،‌ تعهدات فروشنده،‌ میزان مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌ی واردات، هزینه‌ی حمل و ... ممكن است قیمتها در شهری كه شما زندگی می‌كنید بسیار متفاوت باشد.

 

سازنده طول /ارتفاع رنگ قیمت-دلار امریكا
Albert Weber      
دیواری
AW 121 ۴۸" Polished Ebony ۱۱,۴۰۰
AW 121E ۴۸" Polished Ebony w/Chrome ۱۲,۷۰۰
AW 131 ۵۲" Satin Ebony ۱۵,۰۰۰
AW 131 ۵۲" Polished Ebony ۱۴,۰۰۰
گرند پیانو
AW 185 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۳۷,۶۰۰
AW 208 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۴۵,۹۰۰
AW 228 ۷ ' ۶ " Polished Ebony ۶۵,۲۰۰
AW 275 ۹ ' ۰ " Polished Ebony ۱۱۹,۵۰۰
August Förster      
دیواری
۱۱۶ D ۴۶" Polished Ebony ۲۲,۳۰۰
۱۱۶ E ۴۶" Polished Ebony ۲۵,۹۰۰
۱۲۵ F ۴۹" Polished Ebony ۲۹,۶۰۰
۱۲۵ G ۴۹" Polished Ebony ۲۹,۰۰۰
۱۳۴ K ۵۳" Polished Ebony ۴۳,۰۰۰
گرند پیانو
۱۷۰ ۵'۸" Polished Ebony ۶۰,۰۰۰
۱۹۰ ۶'۴" Polished Ebony ۶۶,۰۰۰
۲۱۵ ۷'۲" Polished Ebony ۷۵,۰۰۰
۲۷۵ ۹'۱" Polished Ebony ۱۳۹,۰۰۰
Baldwin      
دیواری
B243 ۴۷" Satin Ebony ۷,۲۰۰
B247 ۴۷" Polished Ebony ۷,۲۰۰
BJ120 ۴۷" Polished Ebony ۷,۹۰۰
BH122 ۴۸" Polished Ebony ۸,۶۰۰
BJ124 ۴۸" Polished Ebony ۹,۲۰۰
BH125 ۴۹" Polished Ebony ۹,۵۰۰
B252 ۵۲" Satin Ebony ۱۱,۴۰۰
گرند پیانو
BP148 ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۲۰,۱۰۰
BP152 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۲۲,۶۰۰
BP152 ۵ ' ۰ " Satin Ebony ۲۳,۵۰۰
BP165 ۵ ' ۵ " Satin Ebony ۲۵,۵۰۰
BP165 ۵ ' ۵ " Polished Ebony ۲۴,۵۰۰
BP178 ۵ ' ۱۰ " Satin Ebony ۳۵,۱۰۰
BP178 ۵ ' ۱۰ " Polished Ebony ۳۳,۵۰۰
BP190 ۶ ' ۳ " Satin Ebony ۴۲,۱۰۰
BP190 ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۴۰,۲۰۰
Bechstein      
دیواری
B112 ۴۴" Polished Ebony ۲۴,۰۰۰
B116 ۴۵½" Polished Ebony ۲۴,۸۰۰
B120 Select ۴۷½" Polished Ebony ۲۶,۲۰۰
B124 Imposant ۴۹" Polished Ebony ۲۷,۲۰۰
B124 Style ۴۹½" Polished Ebony ۲۸,۲۰۰
گرند پیانو
B160 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۶۲,۰۰۰
B175 ۵ ' ۸ " Polished Ebony ۶۸,۶۰۰
B190 ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۷۳,۰۰۰
B208 ۶ ' ۸ " Polished Ebony ۸۴,۲۰۰
B228 ۷ ' ۵ " Polished Ebony ۹۵,۲۰۰
Bechstein, C.‎      
دیواری
Classic 124 ۴۹" Polished Ebony ۴۲,۰۰۰
Concert 8 ۵۱½" Polished Ebony ۷۰,۶۰۰
Elegance 124 ۴۹" Polished Ebony ۴۳,۸۰۰
M116K ۴۵½" Polished Ebony ۳۳,۲۰۰
گرند پیانو
L167 ۵ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۱۱۲,۴۰۰
MP192 ۶ ' ۴ " Satin and Polished Ebony ۱۳۲,۰۰۰
B212 ۷ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۱۶۴,۶۰۰
C234 ۷ ' ۷ " Polished Ebony ۱۹۹,۴۰۰
D282 ۹ ' ۲ " Polished Ebony ۲۵۳,۲۰۰
Blüthner      
دیواری
A ۴۹" Satin and Polished Ebony ۴۰,۵۰۰
B ۵۲" Satin and Polished Ebony ۴۵,۹۰۰
C ۴۶" Satin and Polished Ebony ۳۵,۲۰۰
D ۴۵" Satin and Polished Ebony ۳۱,۷۰۰
S ۵۷½" Satin and Polished Ebony ۶۱,۷۰۰
گرند پیانو
۱۱ ۵ ' ۱ " President Polished Ebony ۹۱,۸۰۰
۱۱ ۵ ' ۱ " Satin and Polished Ebony ۸۰,۶۰۰
۱۰ ۵ ' ۵ " Satin and Polished Ebony ۹۲,۹۰۰
۱۰ ۵ ' ۵ " President Polished Ebony ۱۰۴,۱۰۰
۶ ۶ ' ۳ " President Polished Ebony ۱۱۲,۵۰۰
۶ ۶ ' ۳ " Satin and Polished Ebony ۱۰۱,۳۰۰
۴ ۶ ' ۱۰ " President Polished Ebony ۱۳۱,۴۰۰
۴ ۶ ' ۱۰ " Satin and Polished Ebony ۱۲۰,۲۰۰
۲ ۷ ' ۸ " President Polished Ebony ۱۴۵,۵۰۰
۲ ۷ ' ۸ " Satin and Polished Ebony ۱۳۴,۳۰۰
۱ ۹ ' ۲ " Satin and Polished Ebony ۱۷۱,۷۰۰
۱ ۹ ' ۲ " President Polished Ebony ۱۸۳,۷۰۰
Bösendorfer      
دیواری
۱۳۰ ۵۲" Satin and Polished Ebony ۶۳,۹۰۰
گرند پیانو
۱۵۵ ۵ ' ۱ " Satin and Polished Ebony ۱۰۵,۲۰۰
۱۷۰ ۵ ' ۸ " Satin and Polished Ebony ۱۱۲,۴۰۰
۱۸۵ ۶ ' ۱ " Satin and Polished Ebony ۱۱۹,۱۰۰
۲۰۰ ۶ ' ۷ " Satin and Polished Ebony ۱۲۸,۷۰۰
۲۱۴ ۷ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۱۴۷,۳۰۰
۲۲۵ ۷ ' ۴ " Satin and Polished Ebony ۱۶۳,۴۰۰
۲۹۰ ۹ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۲۵۰,۴۰۰
Boston      
دیواری
UP-118S OS ۴۶" HONEY OAK SATIN UPRIGHT BLACK $۷,۶۰۰
UP-118S BOS ۴۶" OAK SATIN UPRIGHT $۷,۶۰۰
UP-118S MS ۴۶" MAHOGANY SATIN UPRIGHT $۹,۱۰۰
UP-118E EP ۴۶" EBONY POLISHED UPRIGHT $۱۱,۶۰۰
UP-118E ES ۴۶" EBONY SATIN UPRIGHT $۱۱,۶۰۰
UP-118E WP ۴۶" WALNUT POLISHED UPRIGHT $۱۳,۴۰۰
UP-118E WS ۴۶" WALNUT SATIN UPRIGHT $۱۳,۴۰۰
UP-118E MP ۴۶" MAHOGANY POLISHED UPRIGHT $۱۳,۴۰۰
UP-126E EP ۵۰" EBONY POLISHED UPRIGHT $۱۳,۹۰۰
UP-126E MP ۵۰" MAHOGANY POLISHED UPRIGHT $۱۶,۱۰۰
UP-132E EP ۵۲" EBONY POLISHED UPRIGHT $۱۵,۴۰۰
گرند پیانو
GP-156EP ۵' ۱" EBONY POLISHEDGRAND $۲۱,۱۰۰
GP-156ES ۵' ۱" EBONY SATINGRAND $۲۱,۱۰۰
GP-163EP ۵' ۴" EBONY POLISHEDGRAND $۲۵,۸۰۰
GP-163ES ۵' ۴" EBONY SATINGRAND $۲۵,۸۰۰
GP-163WP ۵' ۴" WALNUT POLISHEDGRAND $۲۸,۶۰۰
GP-163WS ۵' ۴" WALNUT SATINGRAND $۲۸,۶۰۰
GP-163MP ۵' ۴" MAHOGANY POLISHEDGRAND $۲۸,۲۰۰
GP-163MS ۵' ۴" MAHOGANY SATINGRAND $۲۸,۲۰۰
GP-163WTP ۵' ۴" WHITE POLISHEDGRAND $۳۱,۸۰۰
GP-178EP ۵'۱۰" EBONY POLISHEDGRAND $۳۰,۲۰۰
GP-178ES ۵'۱۰" EBONY SATINGRAND $۳۰,۲۰۰
GP-178WP ۵'۱۰" WALNUT POLISHEDGRAND $۳۳,۱۰۰
GP-178WS ۵'۱۰" WALNUT SATINGRAND $۳۳,۱۰۰
GP-178MP ۵'۱۰" MAHOGANY POLISHEDGRAND $۳۲,۶۰۰
GP-178MS ۵'۱۰" MAHOGANY SATINGRAND $۳۲,۶۰۰
GP-193EP ۶'۴" EBONY POLISHEDGRAND $۳۹,۲۰۰
GP-193ES ۶'۴" EBONY SATINGRAND $۳۹,۲۰۰
GP-215EP ۷'۱" EBONY POLISHEDGRAND $۵۱,۴۰۰
GP-215ES ۷'۱" EBONY SATINGRAND $۵۱,۴۰۰
Brodmann      
دیواری
CE 118 ۴۶" Polished Ebony ۶,۸۰۰
PE 116 ۴۵" Polished Ebony ۷,۷۰۰
PE 121 ۴۷" Polished Ebony ۸,۶۰۰
PE 125 ۴۸" Polished Ebony ۹,۵۰۰
PE 130 ۵۲" Polished Ebony ۱۱,۳۰۰
AS 132 ۵۲" Polished Ebony ۱۹,۹۰۰
گرند پیانو
PE 150 ۴ ' ۱۱ " Polished Ebony ۲۰,۰۰۰
CE 148 ۴ ' ۱۱ " Polished Ebony ۱۶,۵۰۰
PE 162 ۵ ' ۴ " Polished Ebony ۲۳,۰۰۰
CE 175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۹,۵۰۰
AS 188 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۵۳,۹۰۰
PE 187 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۲۶,۳۰۰
AS 211 ۶ ' ۱۱ " Polished Ebony ۶۸,۹۰۰
PE 212 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۴۱,۹۰۰
AS 227 ۷ ' ۴ " Polished Ebony ۷۷,۹۰۰
PE 228 ۷ ' ۵ " Polished Ebony ۵۳,۹۰۰
AS 275 ۹ ' ۰ " Polished Ebony ۱۰۷,۴۰۰
Cable-Hobart M.‎      
دیواری
C 20F ۴۷" French Polished Ebony ۴,۹۰۰
C 22M ۴۸" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 24M ۴۹" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 31F ۵۲" French Polished Ebony ۶,۱۰۰
U 12TD ۴۴" Polished Ebony ۴,۱۰۰
U 18TD ۴۶" Polished Ebony ۴,۲۰۰
U 20FD ۴۷" French Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20ITD ۴۷" Italian Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20TD ۴۷" Polished Ebony ۴,۴۰۰
U 22TCD ۴۸" Polished Ebony w/decorated panel ۴,۷۰۰
U 22TD ۴۸" Polished Ebony ۴,۶۰۰
U 25STD ۵۰" Studio Polished Ebony ۵,۳۰۰
گرند پیانو
G 46TD ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۱,۳۰۰
G 52TD ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۲,۷۰۰
G 86TD ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۵,۷۰۰
G 212TD ۶ ' ۱۱ " Polished Ebony ۲۵,۳۰۰
Cable-Nelson      
دیواری
CN 116 ۴۵" Polished Ebony ۴,۳۰۰
گرند پیانو
CN 151 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۹,۳۰۰
Essex      
دیواری
EUP-108C Continental EP ۴۲" EBONY POLISH $۵,۴۹۰
EUP-111E Classic Studio EP ۴۴" EBONY POLISH $۶,۱۹۰
EUP-111E Classic Studio SMP ۴۴" SAPELE MAHOGANY POLISH $۶,۵۹۰
EUP-116E Classic Studio EP ۴۵" EBONY POLISH $۶,۹۹۰
EUP-116E Classic Studio WTP ۴۵" WHITE POLISH $۷,۵۹۰
EUP-116E Classic Studio SMP ۴۵" SAPELE MAHOGANY POLISH $۷,۲۹۰
EUP-116E Classic Studio WP ۴۵" WALNUT POLISH $۷,۹۹۰
EUP-116FC French CHS ۴۵" CHERRY SATIN LUSTRE $۷,۹۹۰
EUP-116CT Contemorary SMS ۴۵" SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE $۷,۹۹۰
EUP-116IP Italian Provincial WS ۴۵" WALNUT SATIN LUSTRE $۷,۵۹۰
EUP-116QA Queen Anne CHS ۴۵" CHERRY SATIN LUSTRE $۷,۶۹۰
EUP-116ST Sheraton SMS ۴۵" SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE $۷,۵۹۰
EUP-116EC English Country WS ۴۵" WALNUT SATIN LUSTRE $۷,۶۹۰
EUP-116ET English TraditionalSMS ۴۵" SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE $۷,۶۹۰
EUP-116FF French BCHS ‪(Open Rack)‬ ۴۵" BROWN CHERRY SATIN LUSTRE $۷,۹۹۰
EUP-116FF French RCHS ‪(Closed Rack)‬ ۴۵" RED CHERRY SATIN LUSTRE $۷,۹۹۰
EUP-123E Classic Studio EP ۴۸" EBONY POLISH $۷,۴۹۰
EUP-123E Classic Studio EP W/Chrome Hardware ۴۸" EBONY POLISH $۷,۵۹۰
EUP-123E Classic Studio ES W/‎Chrome Hardware ۴۸" EBONY SATIN $۸,۳۹۰
EUP-123E Classic Studio CWS ۴۸" WALNUT SATIN $۸,۵۹۰
EUP-123E Classic Studio SMP ۴۸" SAPELE MAHOGANY POLISH $۸,۴۹۰
EUP-123E Classic Studio SMS ۴۸" SAPELE MAHOGANY SATIN $۸,۷۹۰
EUP-123S Institutional Studio EP ۴۸" EBONY POLISH $۷,۴۹۰
EUP-123CL French Studio SMS ۴۸" SAPELE MAHOGANY SATIN $۸,۵۹۰
EUP-123FL EMPIRE Studio CWS ۴۸" WALNUT SATIN $۸,۵۹۰
EUP-123FL EMPIRE Studio SMS ۴۸" SAPELE MAHOGANY SATIN $۸,۵۹۰
گرند پیانو
EGP-155 Classic EP ۵'۱" EBONYPOLISH $۱۳,۵۰۰
EGP-155 Classic ES ۵'۱" EBONYSATIN $۱۳,۵۰۰
EGP-155 Classic SMP ۵'۱" SAPELE MAHOGANYPOLISH $۱۴,۸۰۰
EGP-155 Classic SMS ۵'۱" SAPELE MAHOGANY SATINLUSTRE $۱۵,۱۰۰
EGP-155 Classic KBP ۵'۱" KEWAZINGA BUBINGAPOLISH $۱۶,۹۰۰
EGP-155 Classic WTP ۵'۱" WHITEPOLISH $۱۸,۰۰۰
EGP 155F French Provincial BCHS ۵'۱" BROWN CHERRY SATINLUSTRE $۱۷,۲۰۰
EGP-155 Classic W/QRS ۵'۱" EBONYPOLISH $۲۰,۲۰۰
Player Piano
EGP-173 Classic EP ۵'۸" EBONYPOLISH $۱۷,۱۰۰
EGP-173 Classic ES ۵'۸" EBONYSATI $۱۷,۱۰۰
EGP-173 Classic SMP ۵'۸" SAPELE MAHOGANYPOLISH $۱۸,۹۰۰
EGP 173F French Provincial BCHS ۵'۸" BROWN CHERRY SATINLUSTRE $۲۰,۲۰۰
Everett      
دیواری
EV-112 ۴۴" Polished Ebony ۴,۵۰۰
EV-113 ۴۵" Polished Ebony ۴,۷۰۰
EV-121 ۴۸" Polished Ebony ۵,۳۰۰
Estonia      
گرند پیانو
L168 ۵ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۴۱,۷۰۰
L190 ۶ ' ۳ " Satin and Polished Ebony ۵۱,۲۰۰
L210 ۶ ' ۱۰ " Satin and Polished Ebony ۶۰,۲۰۰
L225 ۷ ' ۴ " Satin and Polished Ebony ۷۵,۸۰۰
L274 ۹ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۱۲۱,۰۰۰
Falcone      
دیواری
C 20F ۴۷" French Polished Ebony ۴,۹۰۰
C 22M ۴۸" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 24M ۴۹" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 31F ۵۲" French Polished Ebony ۶,۱۰۰
U 12TD ۴۴" Polished Ebony ۴,۱۰۰
U 18TD ۴۶" Polished Ebony ۴,۲۰۰
U 20FD ۴۷" French Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20ITD ۴۷" Italian Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20TD ۴۷" Polished Ebony ۴,۴۰۰
U 22TCD ۴۸" Polished Ebony w/decorated panel ۴,۷۰۰
U 22TD ۴۸" Polished Ebony ۴,۶۰۰
U 25STD ۵۰" Studio Polished Ebony ۵,۳۰۰
گرند پیانو
G 46TD ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۱,۳۰۰
G 52TD ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۲,۷۰۰
G 86TD ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۵,۷۰۰
G 212TD ۶ ' ۱۱ " Polished Ebony ۲۵,۳۰۰
Fandrich & Sons      
دیواری
۱۳۰-V ۵۱" Polished Ebony ۱۲,۳۰۰
گرند پیانو
۱۷۰-S ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۱۹,۶۰۰
۲۱۲-E ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۳۶,۸۰۰
۲۱۲-S ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۳۵,۳۰۰
Fazioli      
گرند پیانو
F156 ۵ ' ۲ " Satin and Polished Ebony ۱۲۸,۰۰۰
F183 ۶ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۱۲۸,۰۰۰
F212 ۶ ' ۱۱ " Satin and Polished Ebony ۱۴۳,۰۰۰
F228 ۷ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۱۶۰,۰۰۰
F278 ۹ ' ۲ " Satin and Polished Ebony ۲۱۴,۰۰۰
F308 ۱۰ ' ۲ " Satin and Polished Ebony ۲۳۴,۰۰۰
Feurich      
دیواری
۱۱۵ ۴۵½" Polished Ebony ۶,۲۰۰
۱۲۲ ۴۸" Polished Ebony ۷,۱۰۰
گرند پیانو
۱۷۸/۱۷۹ ۵ ' ۱۰ " Polished Ebony ۲۰,۶۰۰
۲۱۸ ۷ ' ۲ " Polished Ebony ۳۴,۲۰۰
Grotrian      
دیواری
Friedrich Grotrian ۴۳½" Satin Ebony ۱۶.۱۷۰
Friedrich Grotrian ۴۳½" Satin White ۱۶,۴۷۰
Friedrich Grotrian ۴۳½" Polished Ebony ۱۸,۵۲۰
Friedrich Grotrian ۴۳½" Open Pore Walnut ۱۸,۵۲۰
Cristal ۴۴" Satin Ebony ۲۱,۹۰۰
Cristal ۴۴" Polished Ebony ۲۲,۹۰۰
Cristal ۴۴" Continental Open Pore Walnut ۲۲,۹۰۰
Cristal ۴۴" Polished Walnut ۲۵,۰۵۰
Cristal ۴۴" Polished White ۲۵,۰۵۰
Contour ۴۵" Continental Satin Ebony ۲۸,۸۰۰
Contour ۴۵" Continental Polished Ebony ۲۴,۸۰۰
Contour ۴۵" Continental Open Pore Walnut ۲۴,۸۰۰
Contour ۴۵" Continental Polished Walnut ۲۸,۰۰۰
Contour ۴۵" Continental Polished White ۲۸,۰۰۰
Canto ۴۵" Polished Ebony ۲۵,۰۰۰
Canto ۴۵" Satin Ebony ۲۶,۰۰۰
Canto ۴۵" Open Pore Walnut ۲۶,۰۰۰
Carat ۴۵½" Polished Ebony ۲۹,۰۰۰
Carat ۴۵½" Open Pore Walnut ۲۹,۰۰۰
Carat ۴۵½" Polished Walnut ۳۱,۳۰۰
Carat ۴۵½" Polished White ۳۱,۳۰۰
College ۴۸" Polished Ebony ۳۱,۵۰۰
College ۴۸" Satin Ebony ۳۱,۵۰۰
College ۴۸" Open Pore Walnut ۳۳,۰۰۰
Classic ۴۹" Polished Ebony ۳۹,۰۰۰
Classic ۴۹" Open Pore Walnut ۳۹,۰۰۰
Classic ۴۹" Polished Walnut ۴۲,۰۰۰
Classic ۴۹" Polished White ۴۲,۰۰۰
Concertino ۵۲" Polished Ebony ۴۸,۵۰۰
Concertino ۵۲" Open Pore Walnut ۴۸,۵۰۰
گرند پیانو
Chambre ۵'۵" Satin Ebony ۶۸,۵۰۰
Chambre ۵'۵" Polished Ebony ۷۵.۶۰۰
Chambre ۵'۵" Open Pore Walnut ۷۵.۶۰۰
Chambre ۵'۵" Polished Walnut ۸۲,۸۰۰
Chambre ۵'۵" Polished White ۸۲,۸۰۰
Cabinet ۶'۳" Satin Ebony ۸۰,۰۰۰
Cabinet ۶'۳" Polished Ebony ۸۸,۶۰۰
Cabinet ۶'۳" Studio Lacquer Ebony ۶۰,۰۰۰
Cabinet ۶'۳" Open Pore Walnut ۸۸,۶۰۰
Cabinet ۶'۳" Polished Walnut ۹۷,۲۰۰
Cabinet ۶'۳" Polished White ۹۷,۲۰۰
Charis ۶'۱۰" Satin Ebony ۹۴,۰۰۰
Charis ۶'۱۰" Polished Ebony ۱۲۶,۰۰۰
Charis ۶'۱۰" Studio Lacquer Ebony ۷۴.۰۰۰
Charis ۶'۱۰" Open Pore Walnut ۱۰۳,۶۰۰
Concert ۷'۴" Satin Ebony ۱۱۱,۶۰۰
Concert ۷'۴" Polished Ebony ۱۲۶,۰۰۰
Concert ۷'۴" Open Pore Walnut ۱۲۶,۰۰۰
Concert Royal ۹'۱" Polished Ebony ۱۶۸,۰۰۰
Concert Royal ۹'۱" Open Pore Walnut ۱۶۸,۰۰۰
Haessler      
دیواری
H 115 ۴۵" Polished Ebony ۲۱,۴۰۰
H 118 ۴۷" Polished Ebony ۲۳,۶۰۰
H 124 ۴۹" Polished Ebony ۲۵,۸۰۰
K 124 ۴۹" Polished Ebony ۲۷,۹۰۰
H 132 ۵۲" Polished Ebony ۲۸,۹۰۰
K 132 ۵۲" Polished Ebony ۳۱,۹۰۰
گرند پیانو
H 175 ۵ ' ۸ " Polished Ebony ۷۴,۴۰۰
H 186 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۷۸,۹۰۰
H 210 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۹۱,۹۰۰
Hailun      
دیواری
HU116 ۴۵½" Polished Ebony ۸,۳۰۰
HU1-EP ۴۸" Polished Ebony ۹,۷۰۰
HU1-P ۴۸" Polished Ebony ۹,۰۰۰
HU1-PS ۴۸" Polished Ebony ۹,۴۰۰
HU5-P ۵۰" Polished Ebony ۱۰,۱۰۰
HU8 ۵۱" Polished Ebony ۱۶,۱۰۰
HU7-P ۵۲" Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
گرند پیانو
HG151 ۴ ' ۱۱½ " Polished Ebony ۱۷,۶۰۰
HG161 ۵ ' ۴ " Polished Ebony ۲۰,۳۰۰
HG168 ۵ ' ۶ " Vienna Polished Ebony ۳۹,۵۰۰
HG178 ۵ ' ۱۰ " Polished Ebony ۲۴,۳۰۰
HG178B ۵ ' ۱۰ " Baroque Polished Ebony w/Birds-Eye Maple Accents ۲۷,۲۰۰
HG180 ۵ ' ۱۱ " Vienna Polished Ebony ۴۵,۵۰۰
HG198 ۶ ' ۵ " Emerson Polished Ebony ۳۸,۹۰۰
HG218 ۷ ' ۲ " Paulello Polished Ebony ۵۲,۸۰۰
Hallet, Davis & Co.‎      
دیواری
H108 ۴۳" Polished Ebony ۵,۱۰۰
HS115EC ۴۵" Polished Ebony ۶,۷۰۰
H117H ۴۶" Polished Ebony ۵,۸۰۰
H118F ۴۶" Polished Ebony ۵,۹۰۰
HS121S ۴۸" Polished Ebony ۸,۴۰۰
HS123E ۴۸" Polished Ebony ۸,۴۰۰
HS125E ۵۰" Polished Ebony ۸,۹۰۰
HS131YH ۵۲" Polished Ebony ۹,۴۰۰
HS132E ۵۲" Polished Ebony ۹,۴۰۰
گرند پیانو
HS148 ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۳,۲۰۰
HD148B ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۴,۹۰۰
HD152B ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۷,۱۰۰
HS160 ۵ ' ۳ " Satin Ebony ۱۵,۵۰۰
HS160 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۴,۶۰۰
HD165B ۵ ' ۵ " Polished Ebony ۱۹,۴۰۰
HS170 ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۱۴,۶۰۰
HS170 ۵ ' ۷ " Satin Ebony ۱۵,۵۰۰
HS188 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۹,۴۰۰
HS188 ۶ ' ۲ " Satin Ebony ۱۹,۹۰۰
HS212 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۲۹,۹۰۰
Hardman, Peck & Co.‎      
دیواری
R110S ۴۴" Polished Ebony ۵,۴۰۰
R115LS ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
R116 ۴۶" Polished Ebony ۶,۶۰۰
R120LS ۴۸" Polished Ebony ۶,۴۰۰
R132HA ۵۲" Polished Ebony ۹,۴۰۰
RUE118H ۴۶" Polished Ebony ۶,۶۰۰
گرند پیانو
R143S ۴ ' ۸ " Polished Ebony ۱۳,۶۰۰
R150S ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۵,۰۰۰
R158S ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۶,۰۰۰
R168S ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۱۷,۴۰۰
R185S ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۲۰,۲۰۰
Heintzman & Co.‎      
دیواری
۱۲۶ Royal ۵۰" Polished Ebony ۹,۷۰۰
۱۲۶C ۵۰" Polished Ebony ۸,۷۰۰
۱۳۲E ۵۲" Polished Ebony ۱۱,۷۰۰
Heintzman, Gerhard      
دیواری
G118 ۴۷" Polished Ebony ۴,۹۰۰
G120 ۴۸" Polished Ebony ۵,۹۰۰
G126 ۵۰" Polished Ebony ۷,۹۰۰
G132 ۵۲" Polished Ebony ۹,۲۰۰
گرند پیانو
G152 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۹,۹۰۰
G168 ۵ ' ۸ " Polished Ebony ۱۵,۹۰۰
Hoffmann, W.‎      
دیواری
T122 ۴۸" Polished Ebony ۱۴,۸۰۰
T128 ۵۰" Polished Ebony ۱۶,۴۰۰
V112 ۴۴" Polished Ebony ۱۲,۰۰۰
V120 ۴۷" Polished Ebony ۱۳,۲۰۰
V126 ۴۹" Polished Ebony ۱۴,۶۰۰
V131 ۵۱½" Polished Ebony ۱۷,۰۰۰
گرند پیانو
T161 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۴۷,۰۰۰
T177 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۵۲,۰۰۰
T186 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۵۷,۴۰۰
V158 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۳۷,۲۰۰
V175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۴۱,۸۰۰
V183 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۴۷,۶۰۰
Irmler      
دیواری
P108 ۴۲½" Polished Ebony ۶,۳۰۰
P116E ۴۶" Polished Ebony ۸,۶۰۰
P118 ۴۶½" Polished Ebony ۶,۵۰۰
SP118 ۴۶½" Polished Ebony ۸,۱۰۰
Mia ۴۷½" Polished Ebony ۸,۷۰۰
P122E ۴۸" Polished Ebony ۹,۲۰۰
SP121 ۴۸" Polished Ebony ۸,۷۰۰
Gina ۴۸½" Polished Ebony ۹,۰۰۰
Carlo ۴۹" Polished Ebony ۱۰,۳۰۰
SP125 ۴۹" Polished Ebony ۹,۵۰۰
Louis ۴۹" Polished Ebony ۸,۷۰۰
Monique ۴۹" Polished Ebony ۹,۰۰۰
Titus ۴۹" Polished Ebony ۹,۰۰۰
Alexa ۴۹" Polished Ebony ۱۰,۳۰۰
P132E ۵۲" Polished Ebony ۱۰,۳۰۰
SP132 ۵۲" Polished Ebony ۱۰,۶۰۰
گرند پیانو
F148 ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۷,۵۰۰
F160 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۲۰,۳۰۰
F160E ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۳۲,۴۰۰
F175E ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۳۴,۷۰۰
F188 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۲۹,۰۰۰
F190E ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۳۷,۰۰۰
F210E ۶ ' ۱۰½ " Polished Ebony ۴۵,۵۰۰
F213 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۳۵,۵۰۰
F230E ۷ ' ۶½ " Polished Ebony ۵۴,۰۰۰
Kawai      
دیواری
K-15 ۴۴" Polished Ebony ۴,۹۰۰
K-15 ATX2 ۴۴" AnyTime Polished Ebony ۸,۶۰۰
۵۰۶N ۴۴½" Satin Ebony ۴,۹۰۰
K-2 ۴۵" Satin and Polished Ebony ۶,۱۰۰
K-200 ۴۵" Satin and Polished Ebony ۶,۶۰۰
K-200 ATX2 ۴۵" AnyTime Polished Ebony ۱۰,۶۰۰
UST-9 ۴۶" Satin Ebony ۷,۶۰۰
K-3 ۴۸" Satin and Polished Ebony ۹,۶۰۰
K-300 ۴۸" Satin and Polished Ebony ۱۰,۱۰۰
K-300 ATX2 ۴۸" AnyTime Polished Ebony ۱۴,۹۰۰
K-400 ۴۸" Polished Ebony ۱۰,۶۰۰
K-5 ۴۹" Satin and Polished Ebony ۱۲,۴۰۰
K-500 ۵۱" Satin and Polished Ebony ۱۳,۱۰۰
K-6 ۵۲" Polished Ebony ۱۷,۴۰۰
K-8 ۵۲" Polished Ebony ۲۰,۴۰۰
K-800 ۵۳" Polished Ebony ۲۰,۹۰۰
گرند پیانو
GM-10K ۵ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۱۴,۶۰۰
GM-11 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۵,۱۰۰
GM-12 ۵ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۱۹,۹۰۰
GE-30 ۵ ' ۵ " Satin and Polished Ebony ۲۶,۴۰۰
GX-1BLK ۵ ' ۵ " Satin and Polished Ebony ۳۴,۹۰۰
GX-2BLK ۵ ' ۱۱ " Satin and Polished Ebony ۴۰,۱۰۰
GX-3BLK ۶ ' ۲ " Satin and Polished Ebony ۵۱,۶۰۰
GX-5BLK ۶ ' ۷ " Satin and Polished Ebony ۵۸,۶۰۰
GX-6BLK ۷ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۶۵,۶۰۰
GX-7BLK ۷ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۷۶,۱۰۰
RX-1BLK ۵ ' ۵ " Satin and Polished Ebony ۳۱,۶۰۰
RX-2BLK ۵ ' ۱۰ " Satin and Polished Ebony ۳۶,۱۰۰
RX-3BLK ۶ ' ۱ " Satin and Polished Ebony ۴۶,۹۰۰
RX-5BLK ۶ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۵۳,۱۰۰
RX-6BLK ۷ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۵۹,۴۰۰
RX-7BLK ۷ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۶۸,۹۰۰
EX-L ۹ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹۶,۶۰۰
Kawai, Shigeru      
SK-2L ۵ ' ۱۱ " Polished Ebony ۵۷,۹۰۰
SK-3L ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۶۷,۵۰۰
SK-5L ۶ ' ۷ " Polished Ebony ۷۷,۸۰۰
SK-6L ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۸۷,۵۰۰
SK-7L ۷ ' ۶ " Polished Ebony ۹۷,۵۰۰
SK-EXL ۹ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹۹,۵۰۰
Kimball      
دیواری
A49 ۴۹" Polished Ebony ۱۱,۹۰۰
گرند پیانو
K1 ۵ ' ۱ " Polished Ebony ۱۴,۳۰۰
A2 ۵ ' ۸ " Polished Ebony ۳۲,۵۰۰
K3 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۷,۳۰۰
Knabe, Wm.‎      
دیواری
WV 43 ۴۳" Polished Ebony ۵,۳۰۰
WMV 245 ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
WV 115 ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
WMV 245 ۴۵" Satin Ebony ۶,۲۰۰
WMV 247 ۴۶½" Polished Ebony ۷,۱۰۰
WMV 247 ۴۶½" Satin Ebony ۷,۴۰۰
WV 118H ۴۶½" Polished Ebony ۶,۴۰۰
WV 118HN ۴۶½" Polished Ebony ۶,۸۰۰
WV 118HN ۴۶½" Satin Ebony ۷,۱۰۰
WKV 118R ۴۶½" Satin Ebony ۱۱,۰۰۰
WMV 121F/M ۴۸" Polished Ebony ۷,۰۰۰
WMV 121F/M ۴۸" Satin Ebony ۷,۲۰۰
WKV 121 ۴۸" Polished Ebony ۱۰,۸۰۰
WKV 121 ۴۸" Satin Ebony ۱۱,۶۰۰
WKV 131 ۵۲" Polished Ebony ۱۲,۱۰۰
WKV 131 ۵۲" Satin Ebony ۱۲,۶۰۰
WMV 132 ۵۲" Polished Ebony ۹,۶۰۰
گرند پیانو
WG 48 ۴ ' ۹ " Satin Ebony ۱۴,۰۰۰
WG 48 ۴ ' ۹ " Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
WG 50 ۵ ' ۰ " Satin Ebony ۱۴,۸۰۰
WG 50 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
WKG 53 ۵ ' ۳ " Satin Ebony ۲۶,۷۰۰
WKG 53 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۲۶,۰۰۰
WG 54 ۵ ' ۴ " Polished Ebony ۱۴,۵۰۰
WG 54 ۵ ' ۴ " Satin Ebony ۱۵,۹۰۰
WG 59 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۷,۸۰۰
WG 59 ۵ ' ۹ " Satin Ebony ۱۹,۲۰۰
WMG 600 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۷,۶۰۰
WMG 600 ۵ ' ۹ " Satin Ebony ۱۸,۹۰۰
WMG 610 ۵ ' ۹ " Satin Ebony ۲۰,۶۰۰
WMG 610 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۹,۲۰۰
WG 61 ۶ ' ۱ " Satin Ebony ۲۰,۶۰۰
WG 61 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹,۲۰۰
WMG 650 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹,۶۰۰
WMG 650 ۶ ' ۱ " Satin Ebony ۲۰,۹۰۰
WMG 660 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۲۰,۹۰۰
WMG 660 ۶ ' ۱ " Satin Ebony ۲۲,۵۰۰
WKG 64 ۶ ' ۴ " Polished Ebony ۳۷,۰۰۰
WKG 64 ۶ ' ۴ " Satin Ebony ۳۸,۰۰۰
WFM 700T ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۲۶,۴۰۰
WFM 700T ۶ ' ۱۰ " Satin Ebony ۲۷,۷۰۰
WKG 70 ۷ ' ۰ " Satin Ebony ۴۸,۲۰۰
WKG 70 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۴۷,۲۰۰
WKG 76 ۷ ' ۶ " Polished Ebony ۴۸,۲۰۰
WKG 76 ۷ ' ۶ " Satin Ebony ۴۹,۷۰۰
WKG 90 ۹ ' ۰ " Satin Ebony ۱۲۰,۶۰۰
Kohler & Campbell      
دیواری
KC-142 ۴۲" Polished Ebony ۴,۸۰۰
KM-245 ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
KC-118C ۴۶½" Polished Ebony ۶,۴۰۰
KM-247 ۴۶½" Satin Ebony ۷,۴۰۰
KM-247 ۴۶½" Polished Ebony ۷,۱۰۰
KM-121M/F ۴۸" Satin Ebony ۷,۲۰۰
KM-121M/F ۴۸" Polished Ebony ۷,۰۰۰
KM-131 ۵۲" Polished Ebony ۷,۸۳۸
گرند پیانو
KCM-600 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۷,۶۰۰
KCM-600 ۵ ' ۹ " Satin Ebony ۱۸,۹۰۰
KCM-650 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹,۶۰۰
KCM-650 ۶ ' ۱ " Satin Ebony ۲۰,۹۰۰
KFM-700 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۲۶,۴۰۰
KFM-700 ۶ ' ۱۰ " Satin Ebony ۲۷,۷۰۰
KFM-850 ۷ ' ۶ " Polished Ebony ۳۷,۰۰۰
KIG-48 ۴ ' ۸ " Satin Ebony ۱۴,۰۰۰
KIG-48 ۴ ' ۸ " Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
KIG-50 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
KIG-50 ۵ ' ۰ " Satin Ebony ۱۴,۸۰۰
KIG-54 ۵ ' ۴ " Satin Ebony ۱۵,۹۰۰
KIG-54 ۵ ' ۴ " Polished Ebony ۱۴,۵۰۰
KIG-59 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۶,۴۰۰
KIG-59 ۵ ' ۹ " Satin Ebony ۱۷,۸۰۰
Mason & Hamlin      
دیواری
۵۰ ۵۰" Satin and Polished Ebony ۲۴,۳۰۰
گرند پیانو
B ۵ ' ۴ " Satin and Polished Ebony ۵۴,۲۰۰
A ۵ ' ۸ " Satin and Polished Ebony ۶۲,۴۰۰
AA ۶ ' ۴ " Satin and Polished Ebony ۷۱,۴۰۰
BB ۷ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۸۰,۹۰۰
CC ۹ ' ۴ " Satin and Polished Ebony ۱۲۰,۳۰۰
Palatino      
دیواری
PUP-123T ۴۸" Polished Ebony ۶,۷۰۰
PUP-126 ۵۰" Polished Ebony ۷,۵۰۰
گرند پیانو
PGD-50 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۶,۲۰۰
PGD-59 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۸,۷۰۰
PGD-59R ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۲۴,۷۰۰
PGD-62 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۲۲,۲۰۰
PGD-62R ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۲۸,۰۰۰
Pearl River      
دیواری
UP-108M ۴۲½" Polished Ebony ۴,۴۰۰
UP-115M5 ۴۵" Polished Ebony ۴,۹۰۰
EU122 ۴۸" Polished Ebony ۶,۱۰۰
UP-130TS1 ۵۱½" Polished Ebony ۷,۲۰۰
گرند پیانو
GP-150 ۴ ' ۱۱ " Polished Ebony ۱۱,۴۰۰
GP-160 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
GP-170 ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۱۴,۹۰۰
GP-188A ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۸,۴۰۰
GP-212 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۲۹,۹۰۰
GP-275 ۹ ' ۰ " Polished Ebony ۷۹,۹۰۰
Perzina, Gebr      
دیواری
GP-112 ۴۴" Polished Ebony ۱۰,۰۰۰
GP-122 ۴۸" Polished Ebony ۱۱,۳۰۰
GP-129 ۵۱" Polished Ebony ۱۲,۷۰۰
GP-130A ۵۱" Polished Ebony ۱۵,۵۰۰
گرند پیانو
T-152 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۲۳,۵۰۰
T-161 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۲۹,۹۰۰
T-175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۳۲,۵۰۰
T-188 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۳۷,۳۰۰
Petrof      
دیواری
P 118 S1 ۴۶¼" Polished Ebony ۲۰,۰۰۰
P 125 F1 ۴۹¼" Polished Ebony ۲۴,۶۰۰
P 131 M1 ۵۱" Polished Ebony ۳۵,۱۰۰
P 135 K1 ۵۳" Polished Ebony ۴۱,۸۰۰
گرند پیانو
P 159 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۶۹,۱۰۰
P 173 ۵ ' ۶ " Polished Ebony ۷۲,۸۰۰
P 194 ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۷۶,۴۰۰
P 210 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۰۹,۱۰۰
P 237 ۷ ' ۹ " Polished Ebony ۱۴۳,۱۰۰
P 284 ۹ ' ۲ " Polished Ebony ۱۹۷,۴۰۰
Pramberger      
دیواری
LV-110 ۴۳" Polished Ebony ۵,۳۰۰
LV-115 ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
LV-118 ۴۶½" Satin Ebony ۶,۸۰۰
LV-118 ۴۶½" Polished Ebony ۶,۸۰۰
LV-118N ۴۶½" Satin Ebony ۷,۱۰۰
LV-118N ۴۶½" Polished Ebony ۶,۸۰۰
PV-118S ۴۶½" Polished Ebony ۷,۱۰۰
PV-118S ۴۶½" Satin Ebony ۷,۴۰۰
PV-121 ۴۸" Satin Ebony ۷,۸۰۰
PV-121 ۴۸" Polished Ebony ۷,۸۰۰
PV-132 ۵۲" Polished Ebony ۹,۶۰۰
گرند پیانو
LG-145 ۴ ' ۹ " Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
LG-150 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
LG-157 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۱۴,۵۰۰
LG-175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۶,۹۰۰
PS-157 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۱۷,۳۰۰
PS-158 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۱۷,۳۰۰
PS-175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۸,۴۰۰
PS-185 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹,۶۰۰
PS-186 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۲۰,۶۰۰
PS-208 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۲۶,۴۰۰
Pramberger, J.P.‎      
دیواری
JP-132 ۵۲" Polished Ebony ۱۴,۵۰۰
گرند پیانو
JP-179L ۵ ' ۱۰ " Polished Ebony ۳۴,۳۰۰
JP-208B ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۴۳,۲۰۰
JP-228C ۷ ' ۶ " Polished Ebony ۴۸,۰۰۰
JP-280E ۹ ' ۲ " Polished Ebony ۱۱۸,۱۰۰
Ritmüller      
دیواری
R1 ۴۷" Polished Ebony ۸,۵۰۰
RB ۴۹" Polished Ebony ۹,۵۰۰
UH-118R ۴۶½" Polished Ebony ۸,۹۰۰
UH-121R ۴۸" Polished Ebony ۹,۶۰۰
UH-132R ۵۲" Polished Ebony ۱۱,۹۰۰
UP-121RB ۴۷½" Polished Ebony ۶,۹۰۰
گرند پیانو
GH-148R ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۵,۹۰۰
R8 ۴ ' ۱۱ " Polished Ebony ۱۳,۴۰۰
R9 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۵,۴۰۰
GH-160R ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۸,۴۰۰
GH-170R ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۲۰,۹۰۰
GH-188R ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۲۵,۹۰۰
GH-212R ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۳۱,۹۰۰
GH-275R ۹ ' ۰ " Polished Ebony ۸۴,۹۰۰
Samick      
دیواری
JS-042 ۴۲" Polished Ebony ۴,۸۰۰
JS-115 ۴۵" Polished Ebony ۵,۸۰۰
JS-118H ۴۶½" Polished Ebony ۶,۴۰۰
JS-121F/M ۴۸" Polished Ebony ۷,۰۰۰
JS-131 ۵۲" Polished Ebony ۷,۸۰۰
JS-247 ۴۶½" Polished Ebony ۷,۱۰۰
Grand Pianos
SIG-48 ۴ ' ۹ " Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
SIG-50 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
SIG-54 ۵ ' ۴ " Polished Ebony ۱۴,۵۰۰
SIG-57 ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۱۵,۶۰۰
SIG-61 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۷,۳۰۰
Sauter      
دیواری
۱۲۲ ۴۸" Polished Ebony ۳۲,۳۰۰
۱۳۰ ۵۱" Polished Ebony ۴۰,۲۰۰
گرند پیانو
۱۶۰ ۵ ' ۳ " Alpha Polished Ebony ۸۴,۶۰۰
۱۸۵ ۶ ' ۱ " Delta Polished Ebony ۹۴,۲۰۰
۲۲۰ ۷ ' ۳ " Omega Polished Ebony ۱۱۸,۹۰۰
۲۷۵ ۹ ' ۰ " Concert Polished Ebony ۲۰۴,۲۰۰
Schimmel      
دیواری
I 115 ۴۶" Polished Ebony ۱۹,۳۰۰
C 116 ۴۶" Polished Ebony ۲۳,۶۰۰
I 119 ۴۸" Polished Ebony ۲۱,۸۰۰
C 120 ۴۸" Polished Ebony ۲۶,۱۰۰
K 125 ۴۹" Polished Ebony ۳۶,۹۰۰
I 123 ۵۰" Polished Ebony ۲۳,۳۰۰
C 130 ۵۱" Polished Ebony ۳۳,۶۰۰
K 132 ۵۲" Polished Ebony ۴۲,۲۰۰
گرند پیانو
C 169 ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۶۴,۳۰۰
K 175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۸۴,۷۰۰
I 182 ۶ ' ۰ " Polished Ebony ۵۴,۴۰۰
C 189 ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۶۸,۱۰۰
K 195 ۶ ' ۵ " Polished Ebony ۹۲,۲۰۰
I 208 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۶۵,۹۰۰
C 213 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۷۴,۳۰۰
K 219 ۷ ' ۲ " Polished Ebony ۹۹,۷۰۰
K 230 ۷ ' ۷ " Polished Ebony ۱۲۴,۷۰۰
K 256 ۸ ' ۴ " Polished Ebony ۱۲۹,۷۰۰
K 280 ۹ ' ۲ " Polished Ebony ۱۴۹,۷۰۰
Schimmel, Wilhelm      
دیواری
W 114 ۴۶" Polished Ebony ۱۵,۲۰۰
W 118 ۴۸" Polished Ebony ۱۷,۲۰۰
W 123 ۵۰" Polished Ebony ۱۹,۲۰۰
گرند پیانو
W 180 ۶ ' ۰ " Polished Ebony ۳۹,۲۰۰
W 206 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۴۷,۹۰۰
Schulze Pollmann      
دیواری
۱۱۵PO ۴۵" Polished Ebony ۸,۶۰۰
۱۱۸/P8 ۴۶" Polished Ebony ۲۳,۷۰۰
۱۱۸PO ۴۶" Polished Ebony ۹,۹۰۰
۱۲۲PO ۴۸" Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
۱۲۶/P6 ۵۰" Polished Ebony ۲۶,۳۰۰
گرند پیانو
S152 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۲۸,۴۰۰
۱۶۰/GK ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۵۵,۹۰۰
S187 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۳۷,۴۰۰
۱۹۷/G5 ۶ ' ۶ " Polished Ebony ۷۷,۹۰۰
Seiler      
دیواری
SE-116 ۴۵" Polished Ebony ۳۲,۸۰۰
ED-126 ۴۹" Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
ED-132 ۵۲" Polished Ebony ۱۵,۰۰۰
ES-132 ۵۲" Polished Ebony ۲۸,۷۰۰
گرند پیانو
ED-168 ۵ ' ۶ " Polished Ebony ۳۱,۲۰۰
ED-186 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۴۰,۰۰۰
ES-186 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۵۹,۹۰۰
SE-168 ۵ ' ۶ " Polished Ebony ۱۰۱,۵۰۰
SE-186 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۳۹,۰۰۰
SE-186 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۰۹,۳۰۰
SE-208 ۶ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۲۱,۸۰۰
SE-242 ۸ ' ۰ " Polished Ebony ۱۵۶,۲۰۰
SE-278 ۹ ' ۲ " Polished Ebony ۲۵۳,۱۰۰
Seiler, Johannes      
دیواری
GS-116 ۴۵½" Polished Ebony ۷,۰۰۰
GS-118 ۴۷" Polished Ebony ۷,۹۰۰
GS-122 ۴۸½" Polished Ebony ۸,۴۰۰
گرند پیانو
GS-160 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۸,۹۰۰
GS-175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۲۱,۷۰۰
GS-186 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۲۳,۶۰۰
Steck, George      
دیواری
C 20F ۴۷" French Polished Ebony ۴,۹۰۰
C 22M ۴۸" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 24M ۴۹" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 31F ۵۲" French Polished Ebony ۶,۱۰۰
U 12TD ۴۴" Polished Ebony ۴,۱۰۰
U 18TD ۴۶" Polished Ebony ۴,۲۰۰
U 20FD ۴۷" French Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20ITD ۴۷" Italian Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20TD ۴۷" Polished Ebony ۴,۴۰۰
U 22TCD ۴۸" Polished Ebony w/decorated panel ۴,۷۰۰
U 22TD ۴۸" Polished Ebony ۴,۶۰۰
U 25STD ۵۰" Studio Polished Ebony ۵,۳۰۰
گرند پیانو
G 46TD ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۱,۳۰۰
G 52TD ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۲,۷۰۰
G 86TD ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۵,۷۰۰
G 212TD ۶ ' ۱۱ " Polished Ebony ۲۵,۳۰۰
Steinberg, Wilh.‎      
دیواری
Amadeus ۵۱" Polished Ebony ۲۷,۵۰۰
Nomos 118 ۴۶½" Polished Ebony ۱۶,۲۰۰
Nomos 123 ۴۸½" Polished Ebony ۱۷,۴۰۰
Nomos 128 ۵۰½" Polished Ebony ۲۰,۸۰۰
Passione ۵۱" Polished Ebony ۳۰,۰۰۰
Signature 117 ۴۶" Polished Ebony ۱۸,۹۰۰
Signature 124 ۴۹" Polished Ebony ۲۰,۴۰۰
Signature 130 ۵۱" Polished Ebony ۲۴,۱۰۰
گرند پیانو
Signature 188 ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۴۶,۶۰۰
Signature 212 ۶ ' ۱۱ " Polished Ebony ۵۵,۹۰۰
Steingraeber & Söhne      
دیواری
۱۲۲ T ۴۸" Polished Ebony ۳۹,۷۰۰
۱۳۰ PS ۵۱" Polished Ebony ۵۱,۴۰۰
۱۳۸ K ۵۴" Classic Polished Ebony ۵۶,۷۰۰
گرند پیانو
A170 ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۹۰,۸۰۰
B192 S ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۱۱۱,۴۰۰
C212 N ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۱۲۸,۵۰۰
C212 S ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۱۲۲,۴۰۰
D-232 N ۷ ' ۷ " Polished Ebony ۱۵۶,۴۰۰
E-272 ۸ ' ۱۱ " Polished Ebony ۲۲۶,۷۰۰
Steinway & Sons      
دیواری
۴۵۱۰ ۴۵" Sheraton Satin Ebony ۳۰,۰۸۰
۴۵۱۰ Crown JewelCollection ۴۵" Mahogany ۳۶,۲۰۰
۴۵۱۰ Crown JewelCollection ۴۵" Walnut ۳۶,۵۰۰
۱۰۹۸ ۴۶½" Satin Ebony ۲۷,۱۰۰
۱۰۹۸ ۴۶½" Polyester Polished Ebony ۲۸,۱۰۰
۱۰۹۸ Crown JewelCollection ۴۶½" Mahogany ۳۴,۲۰۰
۱۰۹۸ Crown JewelCollection ۴۶½" Walnut ۳۴,۷۰۰
K-52 ۵۲" Satin Ebony ۳۵,۸۰۰
K-52 Crown JewelCollection ۵۲" Mahogany ۴۰,۴۰۰
K-52 Crown JewelCollection ۵۲" Walnut ۴۱,۸۰۰
گرند پیانو
S ۵ ' ۱ " Satin Ebony ۶۱,۳۰۰
S ۵ ' ۱ " Polyester Polished Ebony ۶۶,۲۰۰
S ۵ ' ۱ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware ۷۰,۷۰۰
S ۵ ' ۱ " White Polish Polyester ۷۰,۳۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " Mahogany ۷۲,۹۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " Walnut ۷۳,۷۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " Kewazinga bubinga ۷۷,۹۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " East Indian Rosewood ۸۸,۱۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " Macassar Ebony ۹۵,۹۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " Dark Cherry ۷۷,۳۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " Santos Rosewood ۷۸,۱۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " African Pommele ۸۷,۵۰۰
S Crown JewelCollection ۵ ' ۱ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۹۰,۶۰۰
M ۵ ' ۷ " Satin Ebony ۶۶,۳۰۰
M ۵ ' ۷ " Polyester Polished Ebony ۶۸,۶۰۰
M ۵ ' ۷ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware ۷۰,۷۰۰
M ۵ ' ۷ " White Polish Polyester ۷۰,۳۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " Mahogany ۷۷,۶۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " Walnut ۷۹,۹۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " Kewazinga Bubinga ۸۴,۴۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " East Indian Rosewood ۹۴,۷۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " Macassar Ebony ۱۰۳,۵۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " Dark Cherry ۸۵,۱۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " Santos Rosewood ۸۵,۷۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " African Pommele ۹۴,۶۰۰
M Crown JewelCollection ۵ ' ۷ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۹۸,۱۰۰
O ۵ ' ۱۰½ " Polyester Polished Ebony ۷۴,۸۰۰
O ۵ ' ۱۰½ " Lacquer Polished Ebony ۷۹,۲۰۰
O ۵ ' ۱۰½ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware ۷۷,۱۰۰
O ۵ ' ۱۰½ " White Polish Polyester ۸۵,۵۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " Mahogany ۸۵,۸۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " Walnut ۸۶,۷۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " Kewazinga Bubinga ۹۱,۱۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " East Indian Rosewood ۱۰۲,۹۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " Macassar Ebony ۱۱۲,۳۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " Dark Cherry ۹۲,۳۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " Santos Rosewood ۹۲,۷۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " African Pommele ۱۰۲,۲۰۰
O Crown JewelCollection ۵ ' ۱۰½ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۱۰۶,۶۰۰
A ۶ ' ۲ " Polyester Polished Ebony ۸۵,۳۰۰
A ۶ ' ۲ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware ۸۸,۱۰۰
A ۶ ' ۲ " White Polish Polyester ۹۸,۴۰۰
A ۶ ' ۲ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۱۲۷,۱۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " Mahogany ۹۷,۱۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " Walnut ۹۸,۱۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " Kewazinga Bubinga ۱۰۳,۵۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " East Indian Rosewood ۱۱۶,۹۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " Macassar Ebony ۱۲۷,۷۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " Dark Cherry ۱۰۳,۹۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " Santos Rosewood ۱۰۵,۳۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " African Pommele ۱۱۶,۵۰۰
A Crown JewelCollection ۶ ' ۲ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۱۲۱,۴۰۰
B ۶ ' ۱۰½ " Satin Ebony ۹۶,۹۰۰
B ۶ ' ۱۰½ " Polyester Polished Ebony ۱۰۰,۴۰۰
B ۶ ' ۱۰½ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware ۱۰۴,۲۰۰
B ۶ ' ۱۰½ " White Polish Polyester ۱۱۱,۸۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " Mahogany ۱۱۰,۹۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " Walnut ۱۱۲,۱۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " Kewazinga Bubinga ۱۱۸,۱۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " East Indian Rosewood ۱۳۴,۱۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " Macassar Ebony ۱۴۵,۴۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " Dark Cherry ۱۱۷,۹۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " Santos Rosewood ۱۱۸,۶۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " African Pommele ۱۳۱,۲۰۰
B Crown JewelCollection ۶ ' ۱۰½ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۱۳۷,۷۰۰
D ۸ ' ۱۱¾ " Satin Ebony ۱۵۶,۲۰۰
D ۸ ' ۱۱¾ " Polyester Polished Ebony ۱۵۷,۴۰۰
D ۸ ' ۱۱¾ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware ۱۶۱,۳۰۰
D ۸ ' ۱۱¾ " White Polish Polyester ۱۶۳,۶۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " Mahogany ۱۸۲,۷۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " Walnut ۱۸۳,۹۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " Kewazinga Bubinga ۱۹۲,۸۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " East Indian Rosewood ۲۱۹,۴۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " Macassar Ebony ۲۳۷,۱۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " Dark Cherry ۱۸۶,۱۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " Santos Rosewood ۱۸۹,۱۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " African Pommele ۲۰۶,۳۰۰
D Crown JewelCollection ۸ ' ۱۱¾ " For Polyester Finish on Crown Jewel ۲۱۶,۸۰۰
Story & Clark      
دیواری
H7 ۴۶" Poished Ebony ۵,۳۰۰
S8 ۴۸" Polished Ebony ۵,۳۰۰
Walter, Charles R.‎      
دیواری
۱۵۰۰ ۴۵" Polished Ebony ‪(Polyester)‬ ۱۶,۴۰۰
۱۵۰۰ ۴۵" Polished Ebony ‪(Lacquer)‬ ۱۵,۸۰۰
۱۵۰۰ ۴۵" Semi-Gloss Ebony ۱۵,۶۰۰
۱۵۰۰ ۴۵" Satin Ebony ۱۵,۴۰۰
۱۵۲۰ ۴۳" Italian Provincial Semi-Gloss Ebony ۱۷,۴۰۰
۱۵۲۰ ۴۳" Italian Provincial Polished Ebony ۱۷,۶۰۰
۱۵۲۰ ۴۳" Italian Provincial Satin Ebony ۱۷,۳۰۰
۱۵۲۰ ۴۳" Polished Ebony ۱۷,۶۰۰
۱۵۲۰ ۴۳" Semi-Gloss Ebony ۱۷,۴۰۰
۱۵۲۰ ۴۳" Satin Ebony ۱۷,۳۰۰
گرند پیانو
W-175 ۵ ' ۹ " Satin Ebony ۶۴,۲۰۰
W-175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۶۶,۸۰۰
W-190 ۶ ' ۴ " Satin Ebony ۶۸,۳۰۰
Weber      
دیواری
W114 ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
W114E ۴۵" Polished Ebony ۶,۴۰۰
W121 ۴۸" Polished Ebony ۶,۹۰۰
W121E ۴۸" Polished Ebony ۸,۲۰۰
W121N ۴۸" Polished Ebony ۷,۲۰۰
W131 ۵۲" Polished Ebony ۷,۵۰۰
گرند پیانو
W150 ۴ ' ۱۱ " Polished Ebony ۱۳,۷۰۰
W157 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۱۴,۷۰۰
W175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۶,۸۰۰
W185 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۲۰,۷۰۰
Welkin Sound Formally Americn-Sejung    
دیواری
C 20F ۴۷" French Polished Ebony ۴,۹۰۰
C 22M ۴۸" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 24M ۴۹" Mediterranean Polished Ebony ۵,۰۰۰
C 31F ۵۲" French Polished Ebony ۶,۱۰۰
U 12TD ۴۴" Polished Ebony ۴,۱۰۰
U 18TD ۴۶" Polished Ebony ۴,۲۰۰
U 20FD ۴۷" French Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20ITD ۴۷" Italian Polished Ebony ۴,۵۰۰
U 20TD ۴۷" Polished Ebony ۴,۴۰۰
U 22TCD ۴۸" Polished Ebony w/decorated panel ۴,۷۰۰
U 22TD ۴۸" Polished Ebony ۴,۶۰۰
U 25STD ۵۰" Studio Polished Ebony ۵,۳۰۰
گرند پیانو
G 46TD ۴ ' ۱۰ " Polished Ebony ۱۱,۳۰۰
G 52TD ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۲,۷۰۰
G 86TD ۶ ' ۲ " Polished Ebony ۱۵,۷۰۰
G 212TD ۶ ' ۱۱ " Polished Ebony ۲۵,۳۰۰
Wyman      
دیواری
WV108 ۴۲½" Continental Polished Ebony ۴,۵۰۰
WV110 ۴۳" Polished Ebony ۵,۰۰۰
WV115 ۴۵" Polished Ebony ۵,۲۰۰
WV120 ۴۸" Polished Ebony ۵,۸۰۰
WV132 ۵۲" Polished Ebony ۷,۲۰۰
گرند پیانو
WG145 ۴ ' ۹ " Polished Ebony ۱۰,۹۰۰
WG160 ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۱۳,۳۰۰
WG170 ۵ ' ۷ " Polished Ebony ۱۴,۹۰۰
WG185 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۷,۵۰۰
Yamaha      
دیواری
b1 ۴۳" Continental Polished Ebony ۴,۴۰۰
b2 ۴۵" Polished Ebony ۵,۹۰۰
b3 ۴۸" Polished Ebony ۷,۴۰۰
P22 ۴۵" Satin Ebony/Walnut/Oak ۶,۹۰۰
U1 ۴۸" Satin and Polished Ebony ۱۰,۱۰۰
U3 ۵۲" Polished Ebony ۱۲,۹۰۰
YUS1 ۴۸" Satin and Polished Ebony ۱۳,۹۰۰
YUS3 ۵۲" Polished Ebony ۱۶,۹۰۰
YUS5 ۵۲" Polished Ebony ۱۸,۹۰۰
گرند پیانو
C1X ۵ ' ۳ " Satin and Polished Ebony ۳۴,۶۰۰
C2X ۵ ' ۸ " Satin and Polished Ebony ۳۹,۱۰۰
C3X ۶ ' ۱ " Satin and Polished Ebony ۵۴,۹۰۰
CF4 ۶ ' ۳ " Polished Ebony ۱۰۵,۵۰۰
C5X ۶ ' ۷ " Satin and Polished Ebony ۵۷,۴۰۰
C6X ۷ ' ۰ " Satin and Polished Ebony ۶۴,۳۰۰
C7X ۷ ' ۶ " Satin and Polished Ebony ۷۴,۶۰۰
CF6 ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۱۱۹,۹۰۰
CFX ۹ ' ۰ " Polished Ebony ۱۷۹,۹۰۰
GB1K ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۳,۴۰۰
GC1M ۵ ' ۳ " Satin and Polished Ebony ۲۱,۹۰۰
GC2 ۵ ' ۸ " Satin and Polished Ebony ۲۵,۹۰۰
Yamaha Silent      
دیواری
b1SG2 ۴۳" Polished Ebony ۸,۴۰۰
b2SG2 ۴۵" Polished Ebony ۹,۹۰۰
b3SG2 ۴۸" Polished Ebony ۱۱,۴۰۰
U1SH ۴۸" Polished Ebony ۱۴,۱۰۰
U3SH ۵۲" Polished Ebony ۱۶,۹۰۰
YUS1SH ۴۸" Polished Ebony ۱۷,۹۰۰
YUS3SH ۵۲" Polished Ebony ۲۰,۹۰۰
YUS5SH ۵۲" Polished Ebony ۲۲,۹۰۰
گرند پیانو
C1XSH ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۳۸,۶۰۰
C2XSH ۵ ' ۸ " Polished Ebony ۴۳,۱۰۰
C3XSH ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۵۸,۹۰۰
C5XSH ۶ ' ۷ " Polished Ebony ۶۱,۴۰۰
C6XSH ۷ ' ۰ " Polished Ebony ۶۸,۳۰۰
C7XSH ۷ ' ۶ " Polished Ebony ۷۸,۶۰۰
GB1KSG2 ۵ ' ۰ " Polished Ebony ۱۷,۴۰۰
GC1SH ۵ ' ۳ " Polished Ebony ۲۵,۹۰۰
GC2SH ۵ ' ۸ " Polished Ebony ۲۹,۹۰۰
Young Chang      
دیواری
Y114 ۴۵" Polished Ebony ۵,۳۰۰
Y116 ۴۶" Polished Ebony ۶,۸۰۰
Y118 ۴۷" Polished Ebony ۵,۸۰۰
Y121 ۴۸" Polished Ebony ۶,۳۰۰
Y131 ۵۲" Polished Ebony ۶,۸۰۰
گرند پیانو
Y150 ۴ ' ۱۱ " Polished Ebony ۱۲,۳۰۰
Y157 ۵ ' ۲ " Polished Ebony ۱۳,۳۰۰
Y175 ۵ ' ۹ " Polished Ebony ۱۵,۳۰۰
Y185 ۶ ' ۱ " Polished Ebony ۱۹,۱۰۰