پیانو رویال آلمانی سی بکشتاین

پیانو آکوستیک سی بکشتاین آلمان C.Bechstein مدل M/P 192

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو آکوستیک سی بکشتاین Cbechtein
دسته: 
پیانو - پیانو آکوستیک - پیانو گرند (رویال)
ابعاد: ۰ cm × 0 cm × 192 cm