پیانو بایر ،راهنمای خرید پیانو

بهترین منبع برای اطلاع از کیفیت محصولات و رده بندی پیانوهای جهان

پیانو بایر ،بهترین منبع برای اطلاع از کیفیت محصولات و رده بندی پیانوهای جهان

کیفیت وصدای پیانوی پرزیناموردتاییدبسیاری ازکارشناسان معتبربین المللی ازجمله مشهورترین موسسه تحقیقات وکارشناسی"Larry Fine Association"و نشریه معتبر "The Piano Book"قرار گرفته است.

شمامیتوانید با ورود به سایتPiano Buyer و مراجعه به قسمت READ FANCY EDITION ازرده بندی کیفیت پیانوها در دنیا اطلاع پیداکنید.

در حال حاضر مقایسه کیفیت پیانو ها در صفحه ۴۰ و ۴۱ موجود می باشد.

رده بندی پیانو های معتبر جهان از لحاظ کیفیت و قیمت رده بندی پیانو های معتبر جهان از لحاظ کیفیت و قیمت