رده بندی پیانو آکوستیک سال 2017

رده بندی پیانو آکوستیک سال ۲۰۱۷

رده بندی پیانو

اگر قصد خريد پيانو داريد و يا میخواهيد از وضعيت برند و قيمت پيانوی خود در سطح جهانی مطلع شويد بهتر است نگاهی به جداول اين مطلب بیاندازید.

 

پیانو‌های مورد استفاده در اجرا 

پیانوهای سمبلیک

پیانوهای دیواری

$۳۰,۰۰۰–$۷۰,۰۰۰

گرندپیانو ۱۵۰تا ۲۱۳ سانتیمتری

$۷۵,۰۰۰–$۱۵۰,۰۰۰

پیانوهای ارزشمند

پیانوهای دیواری

$۲۰,۰۰۰–$۴۰,۰۰۰

گرندپیانو ۱۵۰تا ۲۱۳ سانتیمتری

$۶۰,۰۰۰–$۱۰۵,۰۰۰

پیانوهای برجسته

پیانوهای دیواری

$۱۷,۰۰۰–$۳۵,۰۰۰

گرندپیانو ۱۵۰تا ۲۱۳ سانتیمتری

$۵۰,۰۰۰–$۹۰,۰۰۰

پیانوهای قابل توجه

پیانوهای دیواری

$۱۶,۰۰۰–$۲۴,۰۰۰

گرندپیانو ۱۵۰تا ۲۱۳ سانتیمتری

$۴۵,۰۰۰–$۷۶,۰۰۰

C.‎ Bechstein
Blüthner
Bösendorfer
Fazioli
Steingraeber & Söhne
Steinway & Sons ‪(Hamburg)‬

Grotrian

Sauter

August Förster

Steinway & Sons ‪(New York)‬

 

Bechstein ‪(B)‬
Estonia
Haessler
Shigeru Kawai
Mason & Hamlin
Petrof
Schimmel ‪(Konzert/Classic)‬
Seiler ‪(Germany)‬
Yamaha ‪(CF)‬

 

Rönisch

Schulze Pollmann ‪(Masterpiece)‬
Wilh.‎ Steinberg ‪(Signature)‬
Charles R.‎ Walter

W.‎ Hoffmann ‪(Tradition/Professional)‬