پیانو دیجیتال قابل حمل آرتسیا Artesia PA-88H

پیانو دیجیتال قابل حمل آرتسیا Artesia PA-88H

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
پیانو دیجیتال آرتسیا
دسته: 
پیانو - پیانو دیجیتال