کنترباس استنتور مدل Outfit Conservaitoir 4/4 1439A

کنترباس استنتور مدل Outfit Conservaitoir 4/4 1439A

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
ویولن استنتور
دسته: 
سازهای زهی - کنترباس
قیمت: ۰تومان